Wednesday, September 10, 2008

城城未想退休:做多10年無問題

Souces: Tungstar / Sina - 2 / MingPao - Weekly / TaKungPao / WenWeiPo / MetroDaily / Oriental / TheSun / Headline
[AppleDaily] 馮 仁 昭 四 圍 超 : 城 城 上 海 施 功 (馮仁昭)

郭 富 城 日 前 到 上 海 出 席 下 個 月 18 號 金 山 足 球 場 舉 行 巡 迴 演 唱 會 記 者 會 , 今 次 係 城 城 闊 別 上 海 8 年 再 到 當 地 開 演 唱 會 , 為 有 好 演 出 , 佢 推 10 場 商 業 演 出 , 賺 少 近 千 萬 都 冇 所 謂 。 城 城 演 唱 會 門 票 發 售 當 日 , 第 一 個 鐘 頭 銷 量 已 經 突 破 100 萬 人 民 幣 , 為 答 謝 歌 迷 , 城 城 送 上 親 筆 簽 名 特 別 版 演 唱 會 門 票 畀 排 到 頭 位 歌 迷 , 搞 到 fans 不 知 幾 開 心 。

No comments: